Vakantie/bijbaan

Privacyverklaring Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen. 

 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 
 
Welke gegevens heeft Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. van mij? 
Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. 
 
Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden: 

 • NAW gegevens 
 • e-mail adres; 
 • (mobiel) telefoonnummer. 

 
Waarom heeft Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. mijn gegevens nodig? 
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.  
 
Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. 
 
Formulieren en nieuwsbrief  

De website bevat een contactformulier die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.  
 
De gegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.  
Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.  
Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
 
Sollicitatieprocedure  
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email.  
Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn. 
 
Kan ik mijn toestemming intrekken? 
Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.  
 
Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?  
Wij maken alleen - indien noodzakelijk - gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.  
 
Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen: 

 • hosting partijen; 
 • software leveranciers; 
 • partij voor de offerte verzending. 

 
Zorgt Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?  
Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. 
 
Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot: 

 • Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn 
 • (SSL);  
 • personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding; 
 • toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
  • personeel wordt getraind rondom privacy;
  • strikt wachtwoordbeleid. 

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen 
 
Maakt Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. gebruik van Cookies?  
Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.  
 
Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. terecht  kom? 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
Wat zijn mijn privacy rechten? 
U heeft de volgende privacy rechten: 

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien; 
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen; 
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen; 
 • het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);  
 • het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd); 
 • het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd). 

 
Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.  
 
Kan ik een klacht indienen?  
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.   
 
Hoe kan ik Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. bereiken? 
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 
 
Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. 
Trageldijk 13 stafbureau@fonville.nl 
0524-512053